top of page

E چک کنید

مقررات قانونی BetrSichV و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای انجمن‌های حرفه‌ای DGUV مقررات 3/4 (DGUV V3) تنظیم می‌کند که کدام تجهیزات متحرک و ثابت در معرض بازرسی هستند و بنابراین باید به طور منظم از نظر ایمنی الکتریکی بررسی شوند. دستگاه های الکتریکی مطابق با قوانین شناخته شده فناوری مطابق با استانداردهای VDE DIN VDE 701-702 آزمایش می شوند.

برای شما به عنوان یک کارآفرین، این تست دستگاه الکتریکی از چندین جهت بسیار مهم است، زیرا این تست از کارکنان و شرکت شما در برابر حوادث خطرناک محافظت می کند و شما به تعهدات خود در قبال بازرسی های تجاری، انجمن های حرفه ای و شرکت های بیمه عمل می کنید.

bottom of page